Yürütülen Çalışmalar

Salda Gölü ve çevresinin iyileştirilmesi çalışmaları kesintisiz olarak olarak yürütülmektedir. Alınan kararlar doğrultusunda gözle görülür değişiklikler gerçeklemeye devam ediyor.

Mobirise

Salda Gölü Bisiklet Yolları Projesi

Bisiklet Yolları

Salda Gölü ve çevresinde sürdürülebilir ulaşım politikalarını hayata geçirmek amacıyla bisiklet yollarının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda bölgeye gelen turistlerin yoğunluk oluşturduğu alanlar tespit edilerek, bisikletin hem günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını hem de turistik etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlayacak güzergahlar belirlenmiştir. Salda Gölü çevresinde Salda, Yeşilova, Kayadibi ve Doğanbaba ile bağlantılı ve göl çevresini tamamen dolaşacak şekilde belirlenen güzergah toplam yaklaşık 43 km uzunluğundadır.

Mobirise

Salda Gölü Seyir Terasları Projesi

Seyir Terasları

Salda Gölü çevresinde ziyaretçilerin kullanımı için göl ve çevresinin gözlemlenebileceği uygun bakı noktalarında 7 adet seyir terası ve ahşap yürüyüş yolları projesi tamamlanmıştır. 

Mobirise

Beyaz Adalar Otopark Projesi

Otopark

Beyaz Adalar bölgesine yaklaşık 2 km mesafede ve sit alanı dışında yeni bir otopark planlanmış olup, beyaz adalara araç geçişi tamamen yasaklanacaktır.

Mobirise

Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışması

Koruma Amaçlı İmar Planı

Salda Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin tamamında plansız gelişmeyi önlemek amacıyla 1/25.000 ölçekli Salda Özel Çevre Koruma Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları tamamlanarak askı sürecine geçilmiştir.

Mobirise

Salda Gölü Unesco Başvurusu

Unesco Başvurusu

Salda Gölünün UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine dahil edilmesi için UNESCO Milli Komite temsilcileri ile görüşme yapılmıştır. Salda Gölü ve çevresine ilişkin bilgiler Milli Komite ile paylaşılmış ve süreç koordineli şekilde yürütülmektedir.

Mobirise

Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel Çalışmalar

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)’nın, Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nün Mars’taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapısına benzerliğini vurgulayan açıklamalarından ve Reuters’ın Türkiye’den fotoğrafları geçmesinden sonra tüm dünyanın gözünü üzerinde toplayan Salda Gölü bilimsel olarak oldukça popüler hale gelmiştir.

Salda Gölü’nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik; stromatolit oluşumlarına uygun jeobiyokimyasal bir ekolojik sürece sahip olmasıdır. Bu süreç sonunda; tabanda beyaz renkli hidromanyezit içerikli stromatolitler oluşmaktadır. İklim, jeolojik yapılar ve bakteri ile Cyanobacteria etkileşimi sonucu oluşan bu çökellerin, ilk kez 3,5 milyar yıl önce yeryüzünde oluşmaya başladıkları çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bir anlamda, en eski fosil niteliğinde oldukları kabul edilmektedir. Günümüzde bu fosillerin güncel örnekleri olan modern stromatolit oluşumları Salda Gölü’nde gözlenmektedir.

Mobirise

Salda Gölü Mikrobiyal Ekolojisi

Mikrobiyal Ekoloji

Salda Gölündeki stromatolit oluşumlarının Dünya’da az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönü ile ekolojik olarak benzersiz özelliğe sahip olması, Salda Gölünün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda; NASA’nın Mars’tan getireceği kayaçlar üzerinde yapılacak çalışmalarda dayanak oluşturacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İTÜ işbirliği ile gerçekleştirilecek olan “Salda Gölünün Mikrobiyal Ekolojisinin İleri Moleküler Yöntemlerle (Metabarkodlama) Belirlenmesi ve Jeomikrobiyolojik Karakteristiklerinin Haritalanması Araştırma & Geliştirme Projesi” başlatılmış, saha analizlerine başlanmıştır. Proje kapsamında; gölün içerdiği mikrobiyal topluluklar, yeni nesil moleküler teknikler ile ilk defa ortaya konacak; detaylı jeokimyasal ölçümler ile kıyaslanarak gölün jeomikrobiyolojik haritası oluşturulacaktır. Bu rehber proje, Türkiye’ye has yeni türlerin ortaya konmasına imkan sağlayacağı gibi uluslararası bilim camiasına da önemli veriler sunacaktır.

Salda Gölü Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanımı Projesi

Atıksuların Geri Kazanımı

Salda Gölü ve havzasının atıksu kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korunmasının sağlanması için alanda bulunan yerleşimlerden kaynaklanan atıksuların bertarafına yönelik çalışmalar da Bakanlığımızca (İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü) yürütülmekte olup projelendirmesi tamamlanmıştır. Arıtılmış suların doğrudan Salda Gölü ve Havzasına deşarj edilmesinin Salda Gölünün eşsiz doğal yapısına zarar vermemesine yönelik; bölgeye özgün yeni nesil ileri arıtma teknolojilerinin tespiti ve arıtılmış suyun %100 e yakın oranda geri kazanılmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

Salda Gölü ve Havzası Su Potansiyelinin Belirlenmesi

Su Potansiyeli

İklim değişikliğinin Salda Gölü havzası üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik olarak; Salda Gölü ve Havzası Su Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında; göl havzasının hidrolojik bileşenlerinin tanımlanarak sayısallaştırılması, gölün beslenim-boşalım dinamiğinin ortaya konması, havza ölçeğindeki hidrolojik çevrim bileşenlerinin zamansal ve konumsal analizleri, göl sisteminin, havzada meydana gelebilecek doğal ve/veya antropojenik baskıların belirlenmesi sağlanarak, havza bazında sürdürülebilir koruma-kullanma ilkelerinin belirlenmesi ve etkin yönetimini sağlamak üzere karar vericilere yol gösterecek. İncelemeler; konunun gerektirdiği bilimsel yöntem, teknik ve teknolojiler kullanılarak yetkin araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecek. Salda Gölü Havzası ve göl sisteminin hidrolojik-hidrojeolojik kavramsal modeli ve etki analizleri sonuçları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından titizlikle uygulanarak gölün beklenen doğal ve/veya antropojenik baskılara karşı korunmasına yönelik önlemlerin belirlenmesine rehber olacaktır.

Mobirise

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik Analiz

Sosyo-Ekonomik Analiz

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyoekonomik Yapısının Mevcut Durum Tespiti Araştırması, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan Yeşilova ilçesi ile bu ilçeye bağlı Salda, Doğanbaba, Kayadibi, Işıklar, Düden Köyü ve Niyazlar köylerini kapsamaktadır. Sosyoekonomik analiz çalışması kapsamında ÖÇKB içerisinde bulunan yerleşimlerde yaşayan 154 kişiyle hane halkı anketi gerçekleştirilmiş; ÖÇKB içerisindeki tüm köy ve mahallelerin muhtarlarıyla görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, göl çevresinde faaliyet gösteren 21 işletme ile anket çalışması ve görüşmeler yapılmıştır. Çalışmalardan elde edilen verilere göre; bölgenin yıllık toplam gelirinin büyük kısmının Türkiye ortalamasının altında olduğu, Bölgede tarım ve hayvancılık giderek etkisini kaybettiği, turizm önemli bir geçim kaynağı olarak bölgede etkisini hissettirmeye başladığı ortaya çıkmıştır.

Özel Çevre Koruma Bölgesi Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi

Taşıma Kapasitesi

Salda Gölü ÖÇK Alanında Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi çalışması ile; Beyaz Adaların yoğun ziyaretçi baskısı altında olduğu, bu baskının her geçen yıl katlanarak arttığı görülmektedir. 2019 yılında beyaz Adaların ziyaretçi sayısı 1.308.070 kişiye ulaşmıştır. Taşıma kapasitesi çalışmaları sonuçlarına göre; önerilen alan yönetimi ve yapılacak doğal ahşaptan patikalar üzerinden gerçekleşmesi planlanan ziyaretçi sayısı yıllık 572.173 kişidir. 

Beyaz Adalar, Plajlar ve Piknik Alanları

► Göl içerisinde ve duş alanlarında şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerin kullanılması,
► Şezlong veya benzer malzemelerin sokulması ve her türlü çadır kurulması,
► Tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, kağıt ve benzeri her tür malzemenin çevreye atılması,
► Çukur oluşturularak çamur banyosu yapılması, göl tabanından ve sahilden kil, çamur, kum alınması,
► Her türlü yiyecek ve içecek maddesi sokulması ve tüketilmesi, piknik yapılması,
► Göl havzasında piknik alanı olarak belirlenen yerler dışında ateş yakılması yasaklanmıştır.

Proje kapsamında alan yönetimi yaklaşımı ile sürdürülebilirlik anlayışına uygun şekilde Salda Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılacak Yönetim Planı ve Fiziki Planlama çalışmalarına altlık oluşturulacak, dolayısıyla, bölgenin biyolojik zenginliğinin gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması, bölge halkı için ekolojik ve ekonomik sürdürülebilir bir geleceğin yaratılması sağlanmış olacaktır.

Sayfalar
İletişim

Site : csb.gov.tr
Tel   : +90 (312) 410 10 00
Faks : +90 (312) 410 10 00